Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945

A.

dân tộc ta có truyền thống yêu nước.

B.

Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

C.

do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và quá trình chuẩn bị lực lượng trong 15 năm.

D.

thắng lợi của phe Đồng minh trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Giải thích:

Phương pháp: Phân tích các phương án.

Cách giải:

-A loại vì nhân dân ta có truyền thống yêu nước nhưng các phong trào đấu tranhtrướckhi Đảng ra đời đều thất

bại.

-B loại vì Nhật đầu hàng Đồng minh là yếu tố khách quan không mang tính quyết định. -C chọn vì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và quá trình chuẩn bị lựclượngtrong 15 năm chính là nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của Cáchmạngtháng Tám năm 1945. Điều này có thể thấy rõ khi so sánh với các quốc gia kháctrongkhu vực Đông Nam Á trong cùng bối cảnh là Nhật đầu hàng Đồng minh.

-D loại vì Cách mạng tháng Tám góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trongChiến tranh thế giới thứ hai.

Chọn C.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngọc Lặc - Đề Thi thử THPTQG (CT) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 5520