Giá trị của biều thức \(\log _{2} 5 \cdot \log _{5} 64\) bằng

A.

6 .

B.

4 .

C.

5 .

D.

2 .

Giải thích:

\(\log _{2} 5 \cdot \log _{5} 64=\log _{2} 64=\log _{2} 2^{6}=6\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngô Sĩ Liên - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Giang - MĐ 6851