Thực hiện phép tính:

b) \(\frac{2^{15} \cdot 9^{3}}{6^{3} \cdot 8^{3}}\)

Giải thích:

b) \(\frac{2^{15} \cdot 9^{3}}{6^{3} \cdot 8^{3}}=\frac{2^{15} \cdot 3^{6}}{2^{3} \cdot 3^{3} \cdot 2^{9}}=2^{3} \cdot 3^{3}=216\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - H. Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 5884