Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới:
“Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chỉ lớn
Dầu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thang không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối Lên thác xuống ghềnh.
Không lo cực nhọc”

(SGK Ngữ văn 9, tập II, NXB GD Việt Nam, trang 72)

b) Em hiểu “Sống như sông như suối” là sống như thế nào?

Giải thích:

Em hiểu “Sống như sông như suối” là sống khoáng đạt, hồn nhiên, mạnh mẽ.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 19-20 - Hải Dương - MĐ 6152