Cho số phức \(z=5-3 i+i^{2}\). Khi đó môđun của số phức \(z\)

A.

\(|z|=\sqrt{29}\).

B.

\(|z|=3 \sqrt{5}\).

C.

\(|z|=5\).

D.

\(|z|=\sqrt{34}\).

Giải thích:

Ta có \(z=5-3 i+i^{2}=4-3 i . z=\sqrt{4^{2}+(-3)^{2}}=5\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Bạc Liêu - MĐ 6949