Tìm cặp số \((a, b)\) thỏa mãn \(a b=\sqrt{2}\)\(a^{3}+2 \sqrt{2} b^{3}=9\)

Giải thích:

Cách 1: \(a b=\sqrt{2} \Leftrightarrow a \sqrt{2} b=2 \Leftrightarrow a^{3}(\sqrt{2} b)^{3}=8\)

Đặt \(x=a^{3}\)\(y=(\sqrt{2} b)^{3} \Rightarrow \mathrm{xy}=8\)\(x+y=9\)\(\Rightarrow x ; y\) là 2 nghiệm của pt: \(X^{2}-9 X+8=0\) (theo Vi-et đảo)

Giải ra được \(\mathrm{KQ}:(\mathrm{a} ; \mathrm{b})=(1 ; \sqrt{2})\)\((\mathrm{a} ; \mathrm{b})=\left(2 ; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\)

Cách 2: rút a theo \(b\) từ (1) thế vào (2)

Cách 3: rút \(\mathrm{b}\) theo \(\mathrm{a}\) từ (1) thế vào (2)(Hai cách này đều cần học sinh có kỹ năng biến đổi đại số tốt, linh hoạt)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội - MĐ 6353