Tìm \(x\), biết:

a) \(9 \cdot(x-6)+20=56\)

Giải thích:

a)

\(\begin{array}{l} 9 \cdot(x-6)+20=56 \\ 9 \cdot(x-6)=56-20 \\ 9 \cdot(x-6)=36 \\ x-6=36: 9 \\ x-6=4 \\ x=4+6 \\ x=10\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 6 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6341