Thực hiện phép tính

b) \((x+2)(x-6)+(x-3)^{2}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}(x+2)(x-6)+(x-3)^{2} \\ =x^{2}-6 x+2 x-12+x^{2}-6 x+9 \\ =2 x^{2}-10 x-3\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 10 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6298