Hôn nhân là gì? Trình bày nhũ̃ng quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân? Công dân, học sinh cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân?

Giải thích:

*Khái niệm:

Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

*Những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân

- Nhũ̃ng nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay:

+ Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình dẳng.

+ Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

+ Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia dình.- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân:

+ Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định và phải được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Cấm kết hôn trong những trường hợp người đang có vợ hoặc đang có chồng; người mất năng lực hành vi dân sự; giữa nhưng người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có dòng họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; giữa nhữg người cùng giới tính.

+ Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia dình. Vợ, chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau.

*Trách nhiệm của công dân là học sinh:

Công dân, học sinh cần phải có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân, không vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân...

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (TK) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 5758