Cho phép biến hình \(F\) có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm \(M\left(x_{M} ; \mathrm{y}_{M}\right)\) có ảnh là điểm \(M^{\prime}\left(x^{\prime} ; y^{\prime}\right)\) theo công thức \(F:\left\{\begin{array}{l}x^{\prime}=2 x_{M} \\ y^{\prime}=2 y_{M}\end{array}\right.\).Tìm tọa độ điểm \(A^{\prime}\) là ảnh của điểm \(A(3 ;-2)\) qua phép biến hình \(F\).

A.

\(A^{\prime}(2 ;-2)\)

B.

\(A^{\prime}(0 ; 4)\)

C.

\(A^{\prime}(6 ; 4)\)

D.

\(A^{\prime}(6 ;-4)\)

Giải thích:

Giả sử điểm \(A^{\prime}\left(x^{\prime} ; y^{\prime}\right)\) là ảnh của điểm \(A(3 ;-2)\) qua phép biến hình \(F\)

Do đó ta có : \(\left\{\begin{array}{l}x^{\prime}=2.3 \\ y^{\prime}=2 .(-2)\end{array} \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}x^{\prime}=6 \\ y^{\prime}=-4\end{array}\right.\right.\)

Vậy điểm \(A^{\prime}(6 ;-4)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Hạ Long - Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Quảng Ninh - MĐ 5913