Làm tính chia: \(\quad\left(-2 x^{4}+7 x^{3}+x^{2}-7 x-2\right):\left(-x^{2}+3 x+1\right)\).

Giải thích:

Thực hiện phép chia đúng ba hạng tử \(2 x^{2}-x-2\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 5 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6132