Thực hiện phép tính:

c) \(180: 3^{2}+3 \cdot 4^{2}\)

Giải thích:

\(\text { } \begin{aligned}& 180: 3^{2}+3 \cdot 4^{2} \\= & 180: 9+3 \cdot 16 \\= & 20+48 \\= & 68\end{aligned}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 6 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6341