Diện tích hình phẳng được gạch chéo như hình vẽ bằng

https://docdn.giainhanh.io/media/test/40e7df6a76240660f8f43004eeb0b353.png

A.

\(\int_{-1}^{3}\left(-x^{2}+2 x-3\right) d x\).

B.

\(\int_{-1}^{3}\left(-x^{2}+2 x+3\right) d x\).

C.

\(\int_{-1}^{3}\left(x^{2}-2 x-3\right) d x\).

D.

\(\int_{-1}^{3}\left(x^{2}+2 x-3\right) d x\).

Giải thích:

\(S=\int_{-1}^{3}\left|2 x-\left(x^{2}-3\right)\right| d x\)

Vi \(x \in(-1 ; 3)\) thi \(2 x\gt x^{2}-3 \Rightarrow S=\int_{-1}^{3}\left(-x^{2}+2 x+3\right) d x\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi THPTQG (CT) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6681