Nghiç̂m của phương trình \(\log _{2}(x+1)=3\)

A.

\(x=8\).

B.

\(x=9\).

C.

\(x=7\).

D.

\(x=10\).

Giải thích:

Ta có: \(\log _{2}(x+1)=3 \Leftrightarrow x+1=2^{3} \Leftrightarrow x+1=8 \Leftrightarrow x=7\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Vĩnh Định - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6798