Cho hai biểu thức: \(A=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}\)\(B=\frac{x}{x-4}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}+\frac{1}{\sqrt{x}+2} \quad\) với \(x\gt 0\)\(x \neq 4\)

2) Rút gọn biểu thức \(B\).

Giải thích:

\(\begin{array}{l}B=\frac{x}{x-4}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}+\frac{1}{\sqrt{x}+2} \\ B=\frac{x+\sqrt{x}+2+\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}=\frac{x+2 \sqrt{x}}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} \\ B=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Q. Đống Đa -Tp. Hà Nội - MĐ 5853