Choose the word or phrase -a, b, c or d that best completes each of the sentences below.

A healthy ____ between work and play ensures that everyone has a chance to enjoy their lives.

A.

equality

B.

balance

C.

share

D.

control

Giải thích:

balance

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lý Thái Tổ - Đề kiểm tra giữa học kì 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 7033