Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số \(y=-x^{3}+3 x+3\) trên đoạn \([0 ; 2]\) bằng

A.

5 .

B.

6 .

C.

4 .

D.

8 .

Giải thích:

\(\begin{array}{l}y^{\prime}=-3 x^{2}+3 \\ y^{\prime}=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1(\mathrm{tm}) \\ x=-1(\mathrm{ktm})\end{array}\right. \\ y(0)=3 ; y(2)=1 ; y(1)=5 \\ \Rightarrow \min _{[0 ; 2]} y=1 ; \max _{[0 ; 2]} y=5 .\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi THPTQG (CT) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6681