Cho hình chóp \(S . A B C D\) có đáy \(A B C D\) là hình vuông cạnh \(3 a, S A\) vuông góc với mặt phẳng \((A B C D)\)\(S A=a \sqrt{2}\). Thế tích \(V\) của khối chóp \(S . A B C D\)

A.

\(V=3 a^{3} \sqrt{2}\)

B.

\(V=2 a^{3} \sqrt{2}\)

C.

\(V=9 a^{3} \sqrt{2}\)

D.

\(V=a^{3} \sqrt{2}\)

Giải thích:

Chọn A

Diện tích hình vuông \(A B C D\)\(S=A B^{2}=9 a^{2}\)

Vậy thể tích khối chóp \(S . A B C D\)\(V=\frac{1}{3} S A S=\frac{1}{3} \cdot a \sqrt{2} .9 a^{2}=3 a^{3} \sqrt{2}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG Lần 2 (CT) 21-22 - Vũng Tàu - MĐ 7134