Có bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

A.

\(100\)

B.

\(18\)

C.

\(81\)

D.

\(90\)

Giải thích:

Gọi số tự nhiên có hai chữ số khác nhau là: \(\overline{a b}, a \neq 0\).

Chọn chữ số \(a\) có 9 cách chọn.

Chọn chữ số \(b\) có 9 cách chọn.

Vậy số các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau là: \(9.9=81\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Hạ Long - Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Quảng Ninh - MĐ 5913