Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa so với câu thứ nhất

2. My brother has learnt English for 9 years.
My brother started _______________________________________________________.

Giải thích:

y brother started learning/ to learn English 9 years ago.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 (CT) 19-20 - Nam Định - MĐ 7126