Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

b) \(4 x^{2}+4 x+1-(x+1)^{2}\).

Giải thích:

HĐT1 + kết quả: \((3 x+2) \cdot x\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 5 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6132