Nhúng 1 thanh nhôm nặng \(50\) gam vào \(400\)ml dung dịch \(\mathrm{CuSO_4}\) \(0,5\mathrm{M}\). Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng \(51,38\) gam. Hỏi khối lượng \(\mathrm{Cu}\) thoát ra là bao nhiêu?

A.

\(1,28 gam\)

B.

\(0,64gam\)

C.

\(1,92gam\)

D.

\(2,56 gam\)

Giải thích:

\(2 \mathrm{Al}+3 \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow 2 \mathrm{Al}^{3+}+3 \mathrm{Cu}\)

\(\mathrm{PT}: 2323 \rightarrow \mathrm{m}_{\mathrm{KL}}\)(tăng) \(=3.64-2.27=138 \text { gam }\)

ĐB: \(0,03 \leftarrow \mathrm{m}_{\mathrm{KL}}\)(tăng)\(=51,38-50=1,38 \text { gam}\)

\( \rightarrow \mathrm{m}_{\mathrm{Cu}}=0,03.64=1,92 \mathrm{gam}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Đoàn Thượng - Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Hải Dương - MĐ 6103