Biết \(\int_{-1}^{11} f(x) d x=18\). Tính \(I=\int_{0}^{2} x\left[2+f\left(3 x^{2}-1\right)\right] d x\).

A.

\(I=10\).

B.

\(I=5\).

C.

\(I=7\).

D.

\(I=8\)

Giải thích:

Ta có: \(I=\int_{0}^{2} x\left[2+f\left(3 x^{2}-1\right)\right] \mathrm{d} x=\int_{0}^{2} 2 x \mathrm{~d} x+\int_{0}^{2} x f\left(3 x^{2}-1\right) \mathrm{d} x=4+A\).

Với \(A=\int_{0}^{2} x f\left(3 x^{2}-1\right) \mathrm{d} x\).

Đặt : \(t=3 x^{2}-1 \Rightarrow \mathrm{d} t=6 x \mathrm{~d} x\).

Lúc này: \(A=\frac{1}{6} \int_{-1}^{11} f(t) \mathrm{d} t=\frac{1}{6} \cdot 18=3\).

Vậy: \(I=4+3=7\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Đề Thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Nam Định - MĐ 6098