Từ điểm \(\mathrm{M}\) bên ngoài đường tròn \((\mathrm{O})\), kẻ hai tiếp tuyến \(\mathrm{MA}, \mathrm{MB}\) với đường tròn \((\mathrm{O}), \mathrm{A}\)\(\mathrm{B}\) là các tiếp điểm. Gọi \(\mathrm{E}\) là trung điểm của đoạn \(\mathrm{MB} ; \mathrm{C}\) là giao điểm của \(\mathrm{AE}\)\((\mathrm{O})(\mathrm{C}\) khác \(\mathrm{A}), \mathrm{H}\) là giao điểm của \(\mathrm{AB}\)\(\mathrm{MO}\).

b) Chứng minh \(\mathrm{EB}^{2}=\mathrm{EC} . \mathrm{EA}\)

Giải thích:

\(-\mathrm{C} / \mathrm{m} \widehat{B A E}=\widehat{C B E}\)

- \(\mathrm{C} / \mathrm{m} \triangle A B E \sim \triangle B C E\) suy ra điều phải chứng minh

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội - MĐ 6353