Thực hiện phép tính:

a) \(25.18+25.46+25.36\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}25.18+25.46+25.36 \\=25 .(18+46+36)=25.100=2500\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 6 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6341