Cho \(\triangle \mathrm{ABC}\) vuông tại \(\mathrm{A}\) có: \(\mathrm{AB}=5 \mathrm{~cm}, \mathrm{AC}=12 \mathrm{~cm}\). Đường cao \(\mathrm{AH}\).

b) Tính BC, AH

Giải thích:

b) \(\mathrm{BC}=13 \mathrm{~cm}, \mathrm{AH} \approx 4,6 \mathrm{~cm}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Lê Minh Xuân - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - H. Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6736