Thực hiện các phép tính:

d) \(\left(x^{3}+4 x^{2}+6 x+4\right):(x+2)\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\left(x^{3}+4 x^{2}+6 x+4\right):(x+2) \\ =\left[x^{2}(x+2)+2 x(x+2)+2(x+2)\right]:(x+2) \\ =\left[(x+2)\left(x^{2}+2 x+2\right)\right]:(x+2) \\ =x^{2}+2 x+2 .\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6288