Choose the word or phrase -a, b, c or d that best completes each of the sentences below.

Peter .................... his exam because he hasn’t done any work for it.

A.

doesn’t pass

B.

isn’t passing

C.

won’t pass

D.

didn’t pass

Giải thích:

doesn’t pass

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lý Thái Tổ - Đề kiểm tra giữa học kì 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 7033