Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \(5 x-5 y+y(x-y)+(y-x))\);

Giải thích:

Nhân tử chung + kết quả: \((x-y)(5+y-1)\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 5 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6132