Một tổ học sinh có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Có bao nhiĉu cách chọn 4 học sinh của tổ để tham ra một buổi lao động

A.

\(C_{5}^{4}+C_{7}^{4}\).

B.

\(4!\).

C.

\(A_{12}^{4}\).

D.

\(C_{12}^{4}\).

Giải thích:

Tồng số học sinh của tồ là \(5+7=12\).

Số cách cách chọn 4 học sinh của tố để tham ra một buổi lao động là tổ hợp chập 4 của 12 phần từ: \(C_{12}^{4}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Vĩnh Định - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6798