Giải phương trình, hệ phương trình sau:

a) Giải phương trình \(\frac{2 \sqrt{3} \sin ^{2} x-\sqrt{3} \cos x-2 \sin x}{(1-2 \cos x) \tan x}=\cos x\).

Giải thích:

+)Điều kiện \(\left\{\begin{array}{l}\cos x \neq \frac{1}{2} \\ \cos x \neq 0 \\ \tan x \neq 0\end{array}\right.\)

Với điều kiện trên \(P t \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sqrt{3} \sin x+\cos x=0 \\ 2 \sin x-\sqrt{3}=0\end{array}\right.\)

\(+)(1) \Leftrightarrow x=-\frac{\pi}{6}+k \pi, k \in \mathbb{Z}\)

\(+)(2) \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{3}+k 2 \pi \\ x=\frac{2 \pi}{3}+k 2 \pi\end{array}, k \in \mathbb{Z}\right.\).

Kết hợp điều kiện, suy ra nghiệm của phương trình là

\(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-\frac{\pi}{6}+k \pi \\ x=\frac{2 \pi}{3}+k 2 \pi\end{array}, k \in \mathbb{Z}\right.\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 18-19 - Quảng Ngãi - MĐ 6321