I don't have a motorbike, so I can't give you a ride.

→ If I _______________________________

Giải thích:

had a motorbike, I could give you a ride.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh vào lớp 10 (CT) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 7022