Trong không gian \(O x y z\), cho hai điểm \(A(1 ;-1 ; 2)\)\(B(2 ; 1 ; 3)\). Gọi \((P)\) là mặt phằng qua \(A\) và vuông góc với đường thẳng \(A B\), điểm nào dưới đây thuộc \((P)\) ?

A.

\((2 ;-1 ; 1)\).

B.

\((2 ;-1 ;-1)\).

C.

\((-2 ; 1 ;-1)\).

D.

\((1 ;-2 ; 1)\).

Giải thích:

Do \((P) \perp A B\) nên \((P)\) có vectơ pháp tuyến là \(\vec{n}=\overrightarrow{A B}=(1 ; 2 ; 1)\).

Khi đó, mặt phẳng \((P)\) qua \(A\) và có vectơ pháp tuyến \(\vec{n}=(1 ; 2 ; 1)\) có phương trình là:

\(1(x-1)+2(y+1)+1(z-2)=0 \Leftrightarrow x+2 y+z-1=0 \text {. }\)

Trong các điểm: \((2 ;-1 ; 1),(2 ;-1 ;-1),(-2 ; 1 ;-1),(1 ;-2 ; 1)\) thì mặt phẳng \((P)\) đi qua điểm \((2 ;-1 ; 1)\) do \(2+2(-1)+1-1=0\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi THPTQG (CT) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6681