Trên tia \(\mathrm{Ox}\) lấy 2 điểm \(\mathrm{A}, \mathrm{B}\) sao cho \(\mathrm{OA}=6 \mathrm{~cm}, \mathrm{OB}=8 \mathrm{~cm}\)

b) Gọi \(\mathrm{M}\) là trung điểm của đoạn thẳng \(\mathrm{OB}\).Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng \(\mathrm{MB}\) không? Vì sao?

Giải thích:

\(\mathrm{M}\) là trung điểm của đoạn thẳng \(\mathrm{OB}\)

\(\Rightarrow O M=\frac{1}{2} O B=\frac{1}{2} \cdot 8=4(\mathrm{~cm}) O M=\frac{1}{2} O B=\frac{1}{2} \cdot 8=4\)

Trên tia \(\mathrm{Ox}\), ta có :

\(\begin{array}{l} \mathrm{OM}=4 \mathrm{~cm} \\\mathrm{OA}=6 \mathrm{~cm} \\\Rightarrow \mathrm{OM}\lt \mathrm{OA} \\\Rightarrow \mathrm{M} \text { nằm giữa } \mathrm{O} \text { và } \mathrm{A} \\\Rightarrow \mathrm{OM}+\mathrm{MA}=\mathrm{OA} \\\quad+\mathrm{MA}=6 \\\mathrm{MA}=6-4=2(\mathrm{~cm})\end{array}\)

Trên tia \(\mathrm{Ox}\) có : \(\mathrm{OM}\lt \mathrm{OA}\lt \mathrm{OB}\) ( vì: \(4\lt 6\lt 8\) )

\(\Rightarrow A\) nằm giữa \(M\)\(B\)

Mà : \(\mathrm{MA}=\mathrm{AB}=2 \mathrm{~cm}\)

\(\Rightarrow \mathrm{A}\) là trung điểm của \(\mathrm{MB}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 4 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6265