Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \(f(x)=\cos ^{2} x\)

A.

\(\frac{x}{2}-\frac{\sin 2 x}{4}+C\).

B.

\(x+\frac{\sin 2 x}{2}+C\).

C.

\(\frac{x}{2}+\frac{\sin 2 x}{4}+C\).

D.

\(\frac{x}{2}-\frac{\cos 2 x}{4}+C\).

Giải thích:

Ta có \(\int f(x) \mathrm{d} x=\int \cos ^{2} x \mathrm{~d} x=\int\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2} \cos 2 \mathrm{x}\right) \mathrm{d} x=\frac{x}{2}+\frac{1}{4} \sin 2 x+C\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Bạc Liêu - MĐ 6949