Cho phương trình \(x^{2}-2(m+1) x+2 m+1=0\)

a) Giải phương trình khi \(\mathrm{m}=2\)

Giải thích:

Xét PT: \(x^{2}-2(m+1) x+2 m+1=0\)

a) \(\mathrm{m}=2 \Rightarrow \mathrm{PT}: x^{2}-6 x+5=0\), nhẩm nghiệm được \(x_{1}=1 ; x_{2}=5\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội - MĐ 6353