Cho đường thẳng \(d: 2 x-y+1=0\). Để phép tịnh tiến theo \(\vec{v}\) biến đường thẳng \(d\) thành chính nó thì \(\vec{v}\) phải là véc tơ nào sau đây:

A.

\(\vec{v}=(-1 ; 2)\).

B.

\(\vec{v}=(2 ;-1)\).

C.

\(\vec{v}=(1 ; 2)\).

D.

\(\vec{v}=(2 ; 1)\).

Giải thích:

Phép tịnh tiến theo \(\vec{v}\) biến đường thẳng \(d\) thành chính nó khi và chỉ khi \(\vec{v}=\overrightarrow{0}\) hoặc \(\vec{v}\) là một vectơ chỉ phương của \(d\). Từ phương trình đường thẳng \(\mathrm{d}\), ta thấy \(\vec{v}(1 ; 2)\) là một vectơ chỉ phương của \(d\) nên chọn đáp án \(\mathrm{C}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Bắc Ninh - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh- MĐ 6767