Cho tam giác \(\mathrm{ABC}\) nhọn có \(\mathrm{AB}=\mathrm{AC}\). Gọi \(\mathrm{H}\) là trung điểm \(\mathrm{BC}\).

a) Chứng minh \(\triangle \mathrm{AHB}=\triangle \mathrm{AHC}\)\(\mathrm{AH} \perp \mathrm{BC}\).

Giải thích:

Screenshot 2024-06-19 193059.png

a) Chứng minh \(\triangle A H B=\triangle A H C\)\(A H \perp B C\).

\(\begin{array}{l}C M: \triangle A H B=\triangle A H C \\C M: A H \perp B C\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6316