Trên tia \(\mathrm{Ox}\) lấy 2 điểm \(\mathrm{A}, \mathrm{B}\) sao cho \(\mathrm{OA}=6 \mathrm{~cm}, \mathrm{OB}=8 \mathrm{~cm}\)

a) Tính độ dài đoạn thẳng \(\mathrm{AB}\).

Giải thích:

Screenshot 2024-06-19 135518.png

Trên tia \(\mathrm{Ox}\), ta có

\(\begin{aligned}\mathrm{OA} & =6 \mathrm{~cm} \\\mathrm{OB} & =8 \mathrm{~cm} \\& \Rightarrow \mathrm{OA}\lt \mathrm{OB}\end{aligned}\)

\(\Rightarrow \mathrm{A}\) nằm giữa \(\mathrm{O}\)\(\mathrm{B}\)\(\mathrm{A}\) nằm giữa \(\mathrm{O}\)\(\mathrm{B}\) nên ta có:

\(\begin{array}{l}\mathrm{OA}+\mathrm{AB}=\mathrm{OB} \\6 \quad+\mathrm{AB}=8 \\\quad \mathrm{AB}=8-6=2(\mathrm{~cm})\end{array}\)

Vây : \(\mathrm{AB}=2 \mathrm{~cm}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 4 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6265