Trong hệ trục tọa độ \(O x y\) cho hai điểm \(M(1 ; 0)\)\(N(0 ; 2)\). Đường thẳng đi qua \(A\left(\frac{1}{2} ; 1\right)\) và song song với đường thẳng \(M N\) có phương trình là

A.

Không tồn tại đường thẳng như đề bài yêu cầu.

B.

\(2 x+y-2=0\).

C.

\(4 x+y-3=0\).

D.

\(2 x-4 y+3=0\).

Giải thích:

\(\overrightarrow{M N}=(-1 ; 2)\).

Đường thẳng \((d)\) đi qua \(A\left(\frac{1}{2} ; 1\right)\) nhận \(\overrightarrow{M N}=(-1 ; 2)\) làm vec tơ chi phương:

(d): \(2\left(x-\frac{1}{2}\right)+y-1=0 \Leftrightarrow 2 x+y-2=0(1)\).

Thử lại: thay tọa độ của \(M\) vào (1) thì nghiệm đúng (1). Suy ra loại (1).

Vậy không tồn tại đường thẳng như đề bải yêu cầu.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Ngô Sĩ Liên - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 18-19 - Bắc Giang - MĐ 6851