Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):

b) \(\frac{5}{9} \cdot \frac{7}{15}+\frac{5}{9} \cdot \frac{8}{15}-\frac{1}{3}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\frac{5}{9} \cdot \frac{7}{15}+\frac{5}{9} \cdot \frac{8}{15}-\frac{1}{3} \\ =\frac{5}{9} \cdot\left(\frac{7}{15}+\frac{8}{15}\right)-\frac{1}{3} \\ =\frac{5}{9} \cdot 1-\frac{1}{3} \\ =\frac{5}{9}-\frac{1}{3} \\ =\frac{5}{9}-\frac{3}{9} \\ =\frac{2}{9}\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 23-24 - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội - MĐ 4918