Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

b) \(\frac{x-2}{2}+\frac{x+2}{4} \geq \frac{2 x-5}{3}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\frac{x-2}{2}+\frac{x+2}{4} \geq \frac{3 x-5}{3} \\\Leftrightarrow 6(x-2)+3(x+2) \geq 4(3 x-5) \\-3 x+14 \geq 0 \\x \leq \frac{14}{3}\end{array}\)

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số đúng

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Lê Minh Xuân - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - H. Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6736