Tìm hai số \(x\)\(y\) biết: \((2 x+3 y)^{2020}+|2 x-3 y-12|^{2021}=0\).

Giải thích:

\((2 x+3 y)^{2020} \geq 0 ; \quad|2 x-3 y-12|^{2021} \geq 0 \forall x ; y\)

Do đó \(\left\{\begin{array}{l}(2 x+3 y)^{2020}=0 \\ |2 x-3 y-12|^{2021}=0\end{array}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{\begin{array} { l } { 2 x + 3 y = 0 } \\{ 2 x - 3 y = 1 2 }\end{array} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l}x=3 \\y=-2\end{array}\right.\right.\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Hoàng Văn Thụ - Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - Tp. Nam Định - Nam Định - MĐ 5757