Cho số phức \(z\) thỏa mãn \(|z|^{2}-5=2(z+\bar{z})\) có môđun lớn nhất bằng

A.

9.

B.

11.

C.

5.

D.

4.

Giải thích:

Gọi \(z=x+y i\) theo đề bài ta có:

\(x^{2}+y^{2}-5=4 x \Leftrightarrow(x-2)^{2}+y^{2}=9\)

Suy ra điểm biểu diễn \(z\) nằm trên đường tròn tâm \(I(2 ; 0)\) bán kính \(r=3\)

Từ đó môđun lớn nhất của \(z\)\(|z|_{\max }=O I+r=2+3=5\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Tp. Cần Thơ - MĐ 5518