Tính \(\lim _{x \rightarrow 0^{+}} \frac{x-\sqrt{x}}{x}\)

A.

\(-\infty\).

B.

\(+\infty\).

C.

0 .

D.

1 .

Giải thích:

\(\lim _{x \rightarrow 0^{-}} \frac{x-\sqrt{x}}{x}=\lim _{x \rightarrow 0^{+}} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}=-\infty\)

( Vì \(\lim _{x \rightarrow 0^{+}}(\sqrt{x}-1)=-1\lt 0\)\(\lim _{x \rightarrow 0^{4}} \sqrt{x}=0\)\(\left.\sqrt{x}\gt 0, \forall x>0\right)\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Thái Bình - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Thái Bình - MĐ 6459