Với các số \(a, b\gt 0, a \neq 1, \log _{a^{2}}(a b)\) bằng

A.

\(2+2 \log _{a} b\)

B.

\(1+\frac{1}{2} \log _{a} b\)

C.

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{2} \log _{a} b\)

D.

\(\frac{1}{2} \log _{a} b\)

Giải thích:

Chọn C

Với \(a, b\gt 0, a \neq 1\) thì: \(\log _{\alpha^{2}}(a b)=\log _{\alpha^{2}} a+\log _{a^{2}} b=\frac{1}{2}+\frac{1}{2} \log _{a} b\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG Lần 2 (CT) 21-22 - Vũng Tàu - MĐ 7134