Tính hợp lý giá trị biểu thức:

a) \(\mathrm{A}=\frac{-3}{5} \cdot \frac{7}{13}-\frac{3}{5}: \frac{13}{6}+1 \frac{3}{5}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}A=\frac{-3}{5} \cdot \frac{7}{13}-\frac{3}{5}: \frac{13}{6}+1 \frac{3}{5} \\ A=\frac{-3}{5} \cdot \frac{7}{13}+\frac{-3}{5} \cdot \frac{6}{13}+1 \frac{3}{5} \\ A=\frac{-3}{5} \cdot\left(\frac{7}{13}+\frac{6}{13}\right)+1 \frac{3}{5} \\ A=\frac{-3}{5} \cdot \frac{13}{13}+1 \frac{3}{5} \\ A=\frac{-3}{5}+1+\frac{3}{5} \\ A=\left(\frac{-3}{5}+\frac{3}{5}\right)+1 \\ A=1 \\ V a ̣ y \\ A=1\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 18-19 - H.Thái Thụy - Thái Bình - MĐ 6191