Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y=\frac{3 x-2}{x+1}\) có phương trình là

A.

\(x=-1\).

B.

\(x=-2\).

C.

\(x=3\).

D.

\(x=1\).

Giải thích:

Ta có \(\lim _{x \rightarrow-1^{+}} y=\lim _{x \rightarrow-1^{+}} \frac{3 x-2}{x+1}=-\infty ; \lim _{x \rightarrow-1^{-}} y=\lim _{x \rightarrow-1^{-}} \frac{3 x-2}{x+1}=+\infty\).

Vậy đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y=\frac{3 x-2}{x+1}\) có phương trình là \(x=-1\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi THPTQG (CT) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6681