Cho tam giác \(\mathrm{ABC}\) có ba góc nhọn \((\mathrm{AB}\lt \mathrm{AC})\). Vẽ ba đường cao \(\mathrm{AD}, \mathrm{BE}, \mathrm{CF}\) của tam giác \(\mathrm{ABC}\), chúng cắt nhau tại \(\mathrm{H}\).

c) Gọi \(\mathrm{M}\) là giao điểm của \(\mathrm{EF}\) với \(\mathrm{IC}\). Chứng minh \(\mathrm{MN}\) vuông góc với \(\mathrm{CH}\).

Giải thích:

\(\angle D I C=\angle D H C\) (cùng chắn cung \(C D)(1)\)

\(\angle D H C=\angle A B C\) (cùng phụ góc \(\angle B C F\) ) (2)

Lại có: \(\angle B F C=\angle B E C=90^{\circ}\) nên tứ giác \(B F E C\) nội tiếp, suy ra\(\angle A B C=\angle A E F\) (3)

\(\angle A E F=\angle M E C\) (đối đỉnh), từ đó \(\angle M E C=\angle D I C\) và được tứ giác \(M E N I\)nội tiếp, suy ra \(\angle E M N=\angle E I N\) (4)\(\angle A C B=\angle E I N\) (cùng chắn cung \(D E\) ) (5).

\(\angle A C B=\angle A F E\) (tứ giác \(B F E C\) nội tiếp) (6).

Suy ra \(\angle A F E=\angle E M N \Rightarrow A B / / M N\).

\(A B \perp C H\) nên \(M N \perp C H\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh lớp 10 Chuyên Toán (CT) 18-19 - Đắk Lắk - MĐ 6237