Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu có thể):

c) \(2 \frac{1}{2}+75 \%+\left(-\frac{1}{2}\right)^{2}-2020^{\circ}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}2 \frac{1}{2}+75 \%+\left(-\frac{1}{2}\right)^{2}-2020^{\circ} \\ =\frac{5}{2}+\frac{3}{4}+\frac{1}{4}-1 \\ =\frac{5}{2}+1-1 \\ =\frac{5}{2}\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Lê Lợi - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Q. 3 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6488